• Call : 00421 36 751 1130
06máj
2020
0
Felvételi vizsga

Felvételi vizsga


Prijímacie skúšky pre školský rok 2020/2021

Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o hodnotení, organizácii záverečnej skúšky a prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 28.4.2020 sa prihlášky na štúdium v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore podávajú od 6. mája do 23. augusta 2020 a to:
1. elektronicky – vyplnenú prihlášku poslať na mail školy zusfliszta@gmail.com
2. poštou na adresu školy: ZUŠ Ferenca Liszta, Komenského 2, 943 01 Štúrovo
alebo
3. poštová schránka školy na ulici Komenského č. 2

Elektronická prihláška do ZUŠ na stránke školy:

LETÖLTÉS

Konkrétny termín prijímacích skúšok určí zriaďovateľ do 14 dní od obnovenia školského vyučovania v školách, najneskôr však do 15. augusta 2020. Termín bude uverejnený na webovom sídle základnej umeleckej školy a verejne dostupnom mieste.