• Call : 00421 36 751 1130

Dejiny umeleckého školstva v Štúrove sa začali písať 1.9.1959. Totiž vtedy bola založená v našom meste štátna hudobná škola na čele s jej prvým riaditeľom Miroslavom Habigerom, kvalifikovaným učiteľom hudby. Nakoľko v začiatkoch jestvovania škola ešte nemala svoju vlastnú budovu, vyučovanie prebiehalo provizórne v Kultúrnom dome i vtedajších priestoroch Csemadoku. V prvom školskom roku 1959/60 riaditeľ Habiger spoločne s učiteľkou Máriou Kusziovou vštepovali prvým žiakom školy základy hry na husliach a na klavíri. V roku 1960 k nim pribudol ďalší pedagóg, huslista Andrej Ádler. V tomto roku sa názov školy zmenil na Ľudovú školu umenia a ĽŠU bola zaradená do siete základných škôl. V roku 1961 sa škola rozšírila o dychovú triedu, ktorú založil učiteľ Florián Kovács. V tomto roku sa novou riaditeľkou školy stala Klára Barthová. V tom čase bola ĽŠU premiestnená do bývalého internátu Poľnohospodárskeho učilišťa. Vyučovalo sa i v miestnostiach ZDŠ slov. a čiastočne aj v budove ZDŠ s vyučovacím jazykom maďarským na Komenského ulici č.2.

Po odchode Kláry Barthovej zo školy 1.9.1963 nastúpil do funkcie riaditeľa Ladislav Ganzer. Mladý, ambiciózny riaditeľ zakrátko na škole zaviedol nové organizačno-systémové praktiky a postaral sa o nástrojové dovybavenie jednotlivých. V školskom roku 1963/64 sa malý pedagogický zbor rozrástol o nových učiteľov – Kláru Ganzerovú a Herberta Léderera, ktorí vyučovali hru na klavíri. V roku 1964 vďaka riaditeľovým vytrvalým snaženiam ĽŠU získala do svojho užívania celú budovu na Komenského ulici č.2, kde sa nachádza i v súčasnosti.

22.5.1964 sa konalo prvé spoločné vystúpenie žiakov troch ĽŠU novozámockého okresu: Nové Zámky, Šurany a Štúrovo. V roku 1965 sa spoločný koncert troch ĽŠU uskutočnil v Štúrove. Z týchto priateľských stretnutí vznikla pekná tradícia, ktorá pretrváva až dodnes. V roku 1964 sa začali konať aj prvé výchovné koncerty ĽŠU pre žiakov ZDŠ. Riaditeľ L. Ganzer založil a dirigoval obľúbený spevácky žiacky zbor „Pionier“ , ktorý čoskoro získal Putovný pohár okresnej súťaže speváckych zborov. V roku 1965 po odchode učiteľov Herberta Léderera a Andreja Ádlera /nekvalif. Ped./ pedagogický zbor školy obohatili noví, už kvalifikovaní učitelia Helena Kliková /klavír, akordeón/, Katarína Drubitsová /hudobná náuka/ a Jozef Baroš /husle/.

1.9.1966 je dôležitým dátumom v histórii ĽŠU. Na škole bol založený výtvarný odbor, ktorý dlhé roky viedol výtvarník Ľudovít Simonyi.

1.9.1967 začala na škole vyučovať hru na klavíri čerstvá absolventka konzervatória Adrianna Janovičová. V roku 1968 bolo do veľkej sály školy zakúpené nové koncertné krídlo – klavír značky Petrof. To značne prispelo k zvýšeniu úrovne koncertov. V školskom roku 1968/69 vďaka úplnej adaptácii mal už každý učiteľ svoju vlastnú triedu. Tak na konci 60.-tych rokov mohli pedagógovia školy už konečne vyučovať v lepších podmienkach. Najvýraznejšie talenty ĽŠU sa postupne zapájali do okresných, krajských či celoslovenských kôl súťaží „ĽŠU“ a „Melódie priateľstva“. Tí najtalentovanejší spomedzi nich pokračovali vo svojich štúdiách na konzervatóriách či iných umeleckých stredných školách. V tomto období sa na škole formovali a úspešne pôsobili prvé umelecké inštrumentálne zoskupenia – súbory: akordeónový /H. Kliková/, dychový /E. Kovács/ a ľudový sláčikový /J. Baroš/. V sedemdesiatych rokoch boli na škole časté kontrolné inšpekčné návštevy, ktoré konštatovali čoraz zlepšujúcu sa úroveň výuky daných nástrojových predmetov. K tradičným školským či výchovným koncertom časom pribudli aj rôzne „iné“ vystúpenia, venované najmä k významným výročiam a udalostiam tej doby. Z nich spomeňme VOSR, Mesiac ČSSP, Februárové víťazstvo, atď. Na školu sa už ako kvalifikovaní pedagógovia postupne vracali bývalí žiaci školy – absolventi bratislavského Štátneho konzervatória. K nim patrili Viola Szencziová /klavír/ Erika Janošovičová /husle/, Dagmar Járková /klavír/, Georgína Gulyásová /husle/ a Katarína Pappová /husle/. V roku 1976 prichádza na školu vyučovať hru na akordeóne Alexander Šereš. Na výtvarnom odbore zas začali pôsobiť Danuša Vargová a Klára Ivanyicsová. Na škole boli zavedené verejné koncerty, na ktorých účinkovali koncertní umelci z Bratislavy.

V roku 1983 založila p. uč. Georgína Gulyásová komorný ženský spevácky zbor učiteliek, ktorý pôsobil pri ĽŠU /pôsobí dodnes/. Pri zrode mal učiteľský zbor spolu s dirigentkou 15 členiek.

V školskom roku 1983/84 bola na škole založená žiacka /pionierska/ dychovka, ktorú viedol p. uč. František Dorna. Táto dychovka reprezentovala školu na rôznych okresných kultúrnych prehliadkach a mestských podujatiach /lampiónový sprievod, Prvomájové oslavy, atď./. V tomto období bola veľmi úspešná spolupráca ľudového sláčikového súboru „Tücsök“, ktorý najskôr viedla p. uč. E. Janošovičová, neskôr K. Pappová so súborom ľudového tanca „Kisbojtár“. Taktiež na škole dlhé roky pôsobil detský spevácky zbor pod vedením p. uč. G. Gulyásovej.

V roku 1984 boli pričinením pedagógov i rodičov žiakov školy malou prestavbou vytvorené ďalšie nové učebne v hlavnej budove školy na Komenského ulici.

V školskom roku 1984/85 vyučovalo na škole 14 pedagógov s celkovým počtom žiakov 331 /212 HO, 119 VO/. V školskom roku 1985/86 bol na škole založený krúžok priateľov hudby. V spolupráci s agentúrou Slovkoncert a MsKS bol realizovaný rad komorných koncertov slovenských umelcov na pôde školy.

16.5.1989 sa z príležitosti 30.-ho výročia založenia ĽŠU v Štúrove konala

v koncertnej sále školy esteticko – výchovná konferencia. V roku 1989 vďaka nežnej revolúcii v našej spoločnosti nastali veľké zmeny, ktoré zasiahli aj do života Hudobnej školy.

18.5.1990 sa PhDr. L. Ganzer musel vzdať funkcie riaditeľa školy a 24.5.1990 bola do tejto funkcie ustanovená Viola Szencziová. V školskom roku 1990/91 sa mení i názov školy. Ľudová škola umenia bola premenovaná na Základnú umeleckú školu. Mení sa i riaditeľ školy. Od 1.7.1991 túto riadiacu funkciu preberá Katarína Pappová. Zároveň sa stáva i dirigentkou speváckeho zboru učiteliek, ktorý si osvojuje meno Stilla Pectus.

V roku 1993 riaditeľka K. Pappová, pedagógovia školy a členovia miešaného speváckeho zboru Stilla Pectus po prvýkrát zorganizovali veľkolepé trojdňové hudobné podujatie pod názvom „A hudba znie…“. Tieto už tradičné jesenné Štúrovské hudobné dni sa vďaka vysokej umeleckej úrovni stali významnou kultúrnou udalosťou nášho mesta. V tomto období bol taktiež zavedený Vianočný koncert, ktorý sa pravidelne každý rok uskutočňuje v MsKS.

Pre nedostatok učební, najmä počas osemdesiatych ale i začiatkom deväťdesiatych rokov, vyučovanie prebiehalo aj v priestoroch obytného domu na Petőfiho ulici č.4 /VO/, v budove dnešného Mestského múzea na ulici Pri colnici č.2 /VO, HO/, v miestnostiach v budove na Hlavnej ulici č.46 /HO/, ale i v budove oproti ZUŠ na Komenského ulici /HO, TO/. Táto priestorová problematika sa k celkovej spokojnosti vyriešila až v roku 1997, keď zásluhou p. riaditeľky K. Pappovej ZUŠ dostala do svojho užívania dve budovy /bývalú pôrodnicu a mestskú knižnicu/ na ulici sv. Štefana č.25. Z miestností týchto budov boli vytvorené nové učebne pre žiakov hudobného, výtvarného i tanečného /HO, VO, TO/. Vyučovanie v týchto nových podmienkach začalo v školskom roku 1997/1998.

Tanečný odbor bol založený v školskom roku 1996/97. Jeho prvou učiteľkou bola A. Horváthová a základy spoločenského tanca vyučoval PaedDr. F. Gergely.

V roku 2002 založila na škole a dodnes vedie literárno-dramatický odbor p. uč. Mgr. Jolán Batta. K nej sa neskôr vo vyučovaní slovesného oddelenia pridala p. uč. Mgr. Danuša Vargová.

V roku 2002 ZUŠ nadobudla právnu subjektivitu. V školskom roku 2002/03 v rámci jubilejného X. ročníka Štúrovských hudobných dní p. riaditeľka K. Pappová prevzala z rúk pána Lászlóa Szigetiho, vtedajšieho štátneho tajomníka Ministerstva školstva SR, listinu o pridelení čestného názvu školy s menom Ferenca Liszta /Základná umelecká škola Ferenca Liszta Štúrovo/. Z tejto príležitosti pri hlavnom vchode budovy školy bola odhalená pamätná tabuľa so skladateľovým reliéfom, ktorú z červeného mramoru vyhotovil Ladislav Németh, miestny umelecký kameňorezbár.

V októbri roku 2003 prebiehala v Štúrove svetová akordeónová súťaž Mondiale coupe. Účastníci kategórie junior súťažili v koncertnej sále našej školy.

V marci 2004 klávesové oddelenie ZUŠ pod vedením Beaty Bukaiovej usporiadalo pre mladých klaviristov školy súťaž „Miniature Musicali“. Tá sa stretla s veľkým úspechom a tradične sa opakuje každé dva roky. Výtvarníčka Mgr. Anna Kaplánová zas zorganizovala viaceré výtvarné súťaže: Červený kríž /2003-2004/, aj s medzinárodnou účasťou; Pešia zóna očami mládeže /2005-2006/, Tanec, Zima očami detí /2007/.

V marci roku 2005 boli ukončené rekonštrukčné práce na koncertnej sále ZUŠ. Nová maľovka, podlaha, stoličky a obnovené koncertné pódium dodnes dodávajú sále príjemný estetický vzhľad.

V apríli 2006 sa naše mladé talenty predviedli svojími umeleckými výkonmi na koncerte v Krakove. Ten bol usporiadaný v rámci projektu medzinárodného stretnutia ZUŠ V4 Junior /Budapešť, Praha, Krakov a Štúrovo/. V júni tento projekt pokračoval slávnostným koncertom v Budapešti, samozrejme s účasťou našich najlepších žiakov. V školskom roku 2006/07 účinkovalo na XIV. Ročníku Štúrovských hudobných dní žiaci ZUŠ štátov V4 z Prahy, Budapešti a Krakova. Začiatkom decembra 2006 bol tento projekt pod záštitou International Visegrad Found zavŕšený veľkolepým koncertom v Prahe. V júni 2007 koncertovali naši žiaci, pedagógovia a komorný spevácky zbor Stilla Pectus v poľskom družobnom meste – Klobuck. 27.5. tohto roku sa v MsKS po prvýkrát uskutočnil koncert pod názvom „Srdcu blízke melódie“. Na tomto koncerte odzneli v podaní učiteľov školy, ale i hostí známe melódie z opier, filmovej hudby, prekrásne operetné a muzikálové úryvky i evergreeny. V decembri roku 2007 naši žiaci a spevácky zbor Stilla Pectus účinkovali na Družobnom vianočnom koncerte v Prahe. Naši obetaví pedagógovia oslavujú svoj sviatok „Učiteľským koncertom“.

Na základe konkurzu, výberového konania sa novým riaditeľom ZUŠ F. Listza od 8. júla 2009 stal Mgr. Róbert Baranovics.

Tieto riadky nám faktograficky priblížili krátku históriu našej školy. Keď bilancujeme, nesmieme zabúdať na to, že my súčasní pedagógovia sme pokračovateľmi toho „veľkého diela“, ktorého základy sa kládli v neľahkých podmienkach. To nás zaväzuje k veľkej zodpovednosti, ale i k určitej ostražitosti. Počas uplynulých päťdesiatich rokov z malej Štátnej hudobnej školy vyrástla umelecká inštitúcia, ktorá má v súčasnosti 24 pedagógov a vyše 500 žiakov. To nám dokazuje, že o tento typ vzdelávania je u nás čoraz väčší záujem a ZUŠ si vydobila svoje pevné miesto medzi ostatnými školami v našom meste. Plní dôležitú úlohu v podchytení a odbornom umeleckom rozvíjaní talentovaných, nadaných detí, mládeže či dospelých mesta Štúrova a jeho okolia. V tejto hektickej, hodnotovo dezorientovanej a falošnej dobe im poskytuje možnosť k zmysluplnému tráveniu ich voľného času. Neskôr sa sami presvedčia, že investícia do kvalitného umeleckého vzdelania sa im časom prinavráti okrem správneho formovania ich osobnosti či v citlivejšej vnímavosti reality aj v odlišnom nazeraní na svet. Mnohí z našich bývalých absolventov sa stali profesionálnymi umelcami.

Do ďalšej päťdesiatky si predovšetkým zaželajme pevné zdravie, mnoho tvorivého elánu, čo najviac talentovaných žiakov, ktorí budú prejavovať a pestovať lásku k umeniu. Nech sa stanú šíriteľmi tých krásnych kultúrno-umeleckých hodnôt, ktoré zasite povznášajú a obohacujú dušu každého človeka.

Zostavil: Mgr. art. Roland Cucor

Organizačný poriadok 2020