• Call : 00421 36 751 1130

Škola sa musí stať v regióne kultúrnym a spoločenským centrom. ZUŠ F. Liszta je v povedomí širokej verejnosti nášho regiónu ako škola, ktorá uskutočňuje kvalitné hudobné projekty a kladie dôraz na rozvoj talentu detí predškolského veku až po dospelosť. Školu treba považovať za otvorené spoločenstvo žiakov, detí, učiteľov a rodičov, ktorej hlavným poslaním je poskytovať komplexné služby v oblasti umeleckej výchovy a vzdelávania s cieľom rozvíjať schopnosti tvoriť a prijímať umenie, formovať osobnosti. Škola musí docieliť, aby jej absolventi boli schopní preukázať požadovanú úroveň umeleckých schopností, dokázali využívať získané vedomosti a zručnosti vo svojom individuálnom prejave, a napokon boli pripravení na umelecké vzdelávanie vyššieho stupňa.

ZUŠ Ferenca Liszta v Štúrove je samostatným právnym subjektom od roku 2002. Na škole fungujú štyri odbory (hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický) s celkovým počtom žiakov 502.

Vyučovanie v Štúrove prebieha v dvoch budovách, na ulici Komenského 2 (sídlo školy) a na ulici Sv. Štefana 24 (od r. 2013 ako elokované pracovisko). Škola má zriadené ďalšie elokované pracoviská, a to v Bátorovych Kosihách v budove ZŠ slovenskej (hudobný, tanečný a výtvarný odbor) a v Salke v priestoroch ZŠ s MŠ s VJM (hudobný a výtvarný odbor).

Študijné odbory

Hudobný odbor
Základným predpokladom pre úspech hry na akomkoľvek hudobnom nástroji je pozitívny vzťah k hudbe a chuť prejavovať sa hudobne. Väčšina našich žiakov má záujem o domáce muzicírovanie, ale sú medzi nimi aj takí, ktorí majú vyššie umelecké ambície. Zdokonaľujú sa ich prirodzené vlohy, melodické, rytmické, harmonické, intonačné a pamäťové schopnosti. Rozvíja sa zmysel pre estetické hodnoty, žiak sa naučí kultivovane vnímať vážnu, ale aj modernú hudbu. Deti po absolvovaní prípravného štúdia (predškolský vek, 1. roč. ZŠ) majú možnosť si vybrať z ponuky hudobných nástrojov, na ktorom sa chcú naučiť hrať. Žiakom ponúkame výučbu spevu a hry na rôzne sólové hudobné nástroje (klavír, akordeón, keyboard, zobcové flauty, priečna flauta, klarinet, saxofón, trúbka, lesný roh, husle, gitara, bicie nástroje). Je daná možnosť pôsobenia v rôznych komorných zoskupeniach, v speváckom zbore PRIMULA, vo flautovom a gitarovom súbore a v ďalších príležitostných komorných telesách (akordeónový súbor, saxofónové trio …). Mimoriadne talentované deti, ktoré majú záujem v budúcnosti pokračovať v štúdiu na strednej, resp. vysokej škole umeleckého zamerania, sú zaradené do formy rozšíreného vyučovania.

Výtvarný odbor
Z integrujúceho charakteru výtvarného umenia vychádza výchova umením, ktorá nesie v sebe možnosti prepojenia citovej a rozumovej výchovy.
Cieľom výučby je aj podpora jedinečnosti osobnosti dieťaťa a jeho spontánneho záujmu o tvorivé sebavyjadrovanie formou rôznych výtvarných techník. Postupne sa osvojujú nasledovné výtvarné techniky: kresba, maľba, grafika, modelovanie a keramika (škola vlastní keramickú pec a hrnčiarsky kruh), rôzne kombinované techniky využívané v dekoratívnych činnostiach. Keďže má škola k dispozícii grafické programy, je daná možnosť oboznámiť sa s počítačovou grafikou. Počas letných prázdnin organizujeme výtvarný tábor, kedy okrem tvorivých činností (práca na hrnčiarskom kruhu, krajinomaľba, fotografia) do programu začleníme i návštevu galérií, múzeí, a obhliadku historických pamiatok okolia.
Žiaci výtvarného odboru sa časom naučia vyjadrovať sa na vyššom stupni umeleckej gramotnosti prostredníctvom vyjadrovacích prostriedkov výtvarného umenia. Je potrebné, aby sa vedeli orientovať v umeleckých druhoch a štýloch (niekedy aj používať ich hlavné vyjadrovacie prostriedky), a aby si uvedomovali význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej spoločnosti. Talentovaní žiaci môžu taktiež pokračovať v štúdiu na stredných a vysokých školách umeleckého zamerania. V tomto školskom roku úspešne vykonali talentové skúšky na stredné školy štyria žiaci VO.

Tanečný odbor
Cieľom výchovy a vzdelávania je získať praktické ale aj teoretické vedomosti z oblasti tanečného umenia a spolu s tým nadobudnúť zmysel pre zodpovednosť a osvojiť si základy spoločenského správania. Našou snahou je rozvíjať u žiakov schopnosť esteticky vnímať a prežívať tanečné umenie, formovať svoj tanečný a hudobný vkus. V prípravnom štúdiu sa pedagóg zameriava na hravé formy vyučovania. Žiaci spoznávajú jednoduché tanečné výrazové prostriedky. V pokračovaní sa učia základom klasického baletu. Samozrejme vo svojich choreografiách využívajú aj prvky ľudového a rôznych žánrov moderného tanca. V rámci všestrannej tanečnej výchovy sa v priebehu štúdia kryštalizujú individuálne technické a výrazové schopnosti žiaka. Vystúpenia žiakov tanečného odboru tvoria organickú súčasť školských podujatí. Štúdium na tomto odbore predurčuje pôsobenie v tanečných súboroch a taktiež pokračovanie v štúdiu na tanečnom konzervatóriu.

Literárno-dramatický odbor
Vo väčšine ZUŠ je tento odbor najmladší. Záujemcovia o štúdium na tomto odbore sú z radov detí, ktoré majú rady literatúru a divadlo alebo vynikajú v prednese poézie a prózy. Toto štúdium rozvíja dramatické, rečové, prednesové, pohybové, výtvarné a občas i hudobné zručnosti žiakov, čo znamená, že má syntetizujúci charakter a každopádne vedie k všestrannému rozvoju osobnosti, vychováva náročného čitateľa a vzdelaného diváka. Cieľom práce na tomto odbore je okrem sebarealizácie aj príprava detí na povolania, v ktorých je základom komunikatívnosť, ústretovosť, reprezentatívnosť a prezentovanie kultúrnosti. Okrem vystúpení a moderátorskej činnosti na školských podujatiach sa žiaci každoročne zúčastňujú rôznych divadelných festivalov a súťaží v prednese poézie a prózy. Tým najtalentovanejším jednotlivcom poskytuje odbor prípravu na ďalšie štúdium (herectvo, réžia, žurnalistika, pedagogické a filozofické fakulty …).

Podujatia a aktivity ZUŠ

Organickou súčasťou vyučovacieho procesu sú prezentácie práce žiakov a pedagógov rôzneho druhu a významu:
– triedne, medzitriedne, školské koncerty, verejné koncerty tematického charakteru (napr. koncert modernej, muzikálovej hudby, koncert skladateľov 20. storočia atď.) usporadúvané v koncertnej sále školy
– verejné koncerty v Msks Štúrovo (koncerty v rámci Hudobných dní, výchovné koncerty, Vianočný koncert)
– organizovanie príležitostných projektov, koncertov pre rôzne organizácie (Matica, Csemadok, Klub dôchodcov, Mestská knižnica, Vadaš s.r.o., obecné úrady okolitých dedín atď.)
– kultúrne brigády – vystúpenia (najmä pre Galériu J. B. a Mestské múzeum)
– verejné koncerty v spolupráci s inými školskými inštitúciami, s našimi družobnými školami (Koncert štyroch ZUŠ na pôde ZUŠ E. Suchoňa v Bratislave, koncert umeleckých škôl nášho okresu, spoločný koncert so žiakmi ZUŠ Pomáz – MR)
– výstava výtvarných prác našich žiakov a pedagógov : absolventská výstava v Galérii J. Bartu, výstava prác z letného tábora, výstavy s rôznou tematikou (Msks, koncertná sála, minigaléria na pešej zóne), výstava pedagógov s členmi regionálneho kruhu výtvarníkov, samostatné výstavy pedagógov VO …
– tanečné a divadelné popoludnie (ku koncu školského roka)

ZUŠ F. Liszta organizuje nasledovné súťaže:
– medzinárodnú gitarovú súťaž venovanú pamiatke Luigiho Legnaniho
– školskú klavírnu súťaž
– regionálnu klavírnu súťaž MINIATURE MUSICALI s medzinárodnou účasťou
– vedomostné súťaže z príležitosti výročia rôznych známych skladateľov (v minulom šk. roku Čo vieš o B. Smetanovi)
– medzinárodná výtvarná súťaž PUERI FABRI
– výtvarná súťaž pre materské školy Štúrova a regiónu
– spoluorganizátor výtvarnej súťaže Zlatá rybka (pre MŠ a 1. roč. ZŠ v Štúrove)
ZUŠ F. Liszta spolupracuje:
– s družobnými školami (ZUŠ Eugena Suchoňa v Bratislave, umelecké školy nášho okresu – Nové Zámky a Šurany, ZUŠ Pomáz a Nyergesújfalu z MR)
– so Štátnym konzervatóriom v Bratislave
– s MPC v Bratislave
– so školskými inštitúciami a CVČ nášho mesta
– s civilnými organizáciami mesta Matica, Csemadok, Klub dôchodcov
– s Mestským kultúrnym strediskom (aj galéria a múzeum)
– s Mestskou knižnicou
– s VADAŠ s.r.o.
– so strážcami mosta v Štúrove (umelecká rezidencia)
– s rôznymi médiami na propagáciu školy (časopis Štúrovo a okolie, Regionálna televízia, KTV Esztergom, časopis Pedagógusfórum…)
– s rodičmi žiakov školy

„V súčasnosti, keď je život celej spoločnosti poznačený stále sa zvyšujúcou technizáciou, ekonomizáciou a konzumnosťou spoločenského života, má umelecké vzdelávanie vo všetkých svojich podobách nezastupiteľnú úlohu. Je zárukou toho, aby sa človek nevyvíjal jednostranne. Umenie totiž spája v človeku rozumovú a citovú stránku. Je schopné formovať človeka mnohostranne, nielen ako protiváha k vede a technike, ale môže priamo ovplyvniť odborný rast ľudí, podnecovať k tvorivej práci v najrôznejších oblastiach života. Predstavuje nenahraditeľnú zložku prípravy človeka na plnohodnotný život.“ (Návrh Koncepcie základného umeleckého vzdelávania)